isorropia 

Isorropia - Etikkonsulter

Innehåll


Framsida
Tjänster
Företaget
Personerna
Textarkiv
Bokhylla
Visst är det jag som sparkar

Rabbe Kurtén

(Tidigare publicerad på DNs kultursida 1982-04-06)

 

I ett debattinlägg på DNs Kultursida (1982-03-18) påstods att den fria viljan inte går att förena med en materialistisk filosofi. Detta påstående kan inte få stå oemotsagt, i all synnerhet som frågan om den fria viljan är ett minst lika svårt problmen inom idealistisk filosofi.

När jag hade läst inlägget ställde jag mig på golvet och sparkade omväxlande med höger och vänster ben. Detta experiment övertygade mig inte bara om att jag var fri att sparka som jag ville, utan även om att ett visst mått av determinism var en del av situationen.

Om mina fötter hade sparkat helt slumpvis, oberoende av mina medvetna val, hade jag inte kunnat påstå att jag valde att sparka. Men nu fanns där ett regelbundet samnband. När jag valde att sparka med mitt högra ben kunde jag korrekt förutsäga vad som skulle ske med benet. Denna form av determinism är nödvändig för att det alls skall vara meningsfullt att tala om en fri vilja.

Den grudläggande frågan är dock om mitt val att sparka i sin tur kan återföras på en orsakskedja, eller om valet är en spontan första orsak som inte i sin tur kan förklaras deterministiskt. Och bakom den frågan ligger frågan om det väljandde subjektet. “Vem är jag som väljer att sparka med mitt högra ben?” Försvararna av den fria viljan tycks ofta med ordet ”jag” vilja beteckna något slags utomvärldslig andlig varelse.

Ett sådant idealistiskt antangande leder vad jag kan se till två viktiga obesvarade frågor. För det första är det berättigat att fråga hur denna andliga verklighet fungerar. Vilka lagar gäller där, eller är skeendena i den andliga världen helt slumpmässiga?

För det andra så måste man fråga sig om det inte ur andens synvinkel är så att allt som sker i den materiella världen, både i det förflutna och i framtiden av “anden” kan uppfattas i ett enda andligt “nu”, eftersom anden står utanför både tid och rum. Därmed kvarstår hela problemet även om man överfört det till en andlig värld om vilken vi vet väldigt litet.

Experiment

Enligt materialistisk filosofi är det väljande subjektet den tänkande, levande materiella varelse som kallas en mänsklig individ. Låt oss med detta i minnet göra följande tankeexperiment. Vi antar att den psykologiska vetenskapen nått så långt att man lyckats formulera en Fullständig Deterministisk Psykologisk teori. Med hjälp av den teorin bygger vi upp en modell av inidividen RK.

Med modellen kan vi visa att RK, när han läst Jag Grönholms inlägg kommer att ställa sig på golvet och sparka. Men modellen visar betydligt mer. Eftersom den ger en fullständig beskrivning, så visar den även hur RK:s subjektiva medvetande uppfattar situatioen.

Genom att leka med modellen finner vi att det finns en mängd möjliga tillstånd som av RK:s medvetna jag uppfattas som identiska, så när som att RK i vissa fall väljer att sparka med höger ben, i andra att sparka med det vänstra, och i ytterligare andra att gå på bio och spara tankarna på viljans frihet till följande dag. Däremot kan RK inte strunta i frågan. Det finns alltså gränser för RK:s valfrihet.

Vi kan även använda teorin till att simulera ett mycket stort antal individer i samma situation och på det sättet kartlägga den totala mänskliga valfrihetens gränser. Vi kan studera olika valsituationer. Det kanske visar sig att människor uppfattar sina val som fria även när de är hänvisade till att välja inom de begrnsningar som bestäms av deras repektive personligheter.

Relativ frihet

Och vi kan formulera ett kriterium som säger att valfrihet och fri vilja föreligger när orsakerna till valet kan spåras till spontana processei inom individen. Med spontana processer avses då sådana processer vilkas orsaker finns att söka inom individen, inte i utifrån kommande impulser.

Låt oss därmed lämna vårt tankeexperiment. Jag har försökt antyda en möjlihet att kombinera en relativ valfrihet med en deterministisk och materialistisk världsbild. Det finns en subjektiv valfrihet i att medvetandet uppfattar ett stort antal tillstånd i organismen som identiska, bortsett från den skillnad det medvetna jaget uttrycker i satsen “Jag väljer att...”

Och man kan tala om en fri vilja när individen väljer att handla som han gör därför att han är den person han är. Friheten är inte absplut, och frihetens gränser är inte skarpa, men det är förhållandevis lätr att konstruera exempel där alla är överens om att valet är fritt respektive ofritt.

Den metafysiska diskussionen om den absolut fria viljan kontra en abolut determinism är alltså förhållandevis ofruktsam. Betydligt mer givande vore att diskutera de faktiska gränserna för vår relativa frihet, och därmed även vårt praktiska ansvar för våra handlingar.

En alltför ytligt determinism har lett till att frågan om ansvar håller på att glömmas bort. Visserligen är jag den jag är som en följd av samverkan mellan mina ärftliga förutsättnignar och min hittillsvarande historia. Men i min historia ingår, förutom all den yttre påverkan jag utsatts för, även alla de val jag själv träffat.

I den meningen har jag själv bidragit till att jag blivit den jag är, och måste alltså, som en del av ansvaret för mina tidigare val även fortsättningsvis ta ansvar för vad jag väljer att göra i dag.

Detta ansvar är naturligtvis relativt, men man kunde sannolikt med rätta avkräva människor ett betydligt större ansvar för sina handlingar än vad man normalt gör. Vi skulle antagligen alla må bra av det.

Nytt


Diskussionsforum

Vi öppnar för diskussion kring tankarna i boken "Vadå moral". Även andra moralfrågor kan tas upp.
(2010-02-22)


Mognat


Två aktuella föredragstillfällen

3/11 2009 inledde Rabbe Etisk Salong på temat Gärna moral, men på mitt sätt

4/11 2009 höll Rabbe föredrag på Klippan Showroom på temat Mänsklig egoism.


(2009-10-26)


Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2009

I 30 dagar vandrade Rabbe de 78 milen från St Jean Pied de Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Läs hans berättelse från vandringen.
(2009-09-08)


Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Ett diskussionsinlägg i bokform som diskuterar en sekulär moral - en moral utan gud - utgående från vardagliga livssituationer.
(2009-08-20)


Kätterska betraktelser

Spalter publicerade i Ikaros under rubriken "Kätterska betraktelser".
(2009-08-20)