isorropia 

Isorropia - Etikkonsulter

Innehåll


Framsida
Tjänster
Företaget
Personerna
Textarkiv
Bokhylla
Diskussionsforum

Jag fick ett mail från en kvinnlig läsare som ville kommentera min syn på etiken kring sexuella tjänster. Med tillstånd av brevskriverskan publicerar jag hennes mail här tillsammans med mitt svar till henne. Hon vill inte ha sitt namn under inlägget när det publiceras på webben, hon skrev det inte som ett allmänt inlägg i prostitutionsdebatten utan som ett personligt brev till mig, Rabbe, som författare till boken. Vi respekterar detta och publicerar hennes inlägg under pseudonymen "kvinnlig läsare".

Samtidigt vill vi öppna även för andra att komma med kommentarer till tankarna i boken Vadå moral, eller ta upp andra moralfrågot till diskussion. Vi publicerar inte anonyma mail, men vi kan publicera signerade mail anonymt om brevskrivaren så önskar. Skicka ditt inlägg genom att klicka på diskussionsinlägg.

Här kommer diskussionsinläggen:

_________________________________________________________________________________________

(2010-02-04)

Hej!

Jag har nyligen läst din bok Vadå Moral - Jag gör väl som jag vill och verkligen uppskattat stora delar av den. Det är intressant att diskutera hur vi egentligen uppträder mot oss själva och mot varandra. Det borde vi göra ofta.

I avsnitten om sexuella tjänster och prostitution började jag dock fundera på i vad hela meningen med din diskussion låg eftersom den kändes lite ”i det blå”. Jag arbetar inte professionellt med sociala frågor, men har ett intresse för dem och arbetar ibland ideellt för organisationer som vill förbättra livsvillkoren för utsatta människor. Jag har därför ägnat lite tid åt att ta till mig lite av den litteratur som socionomer, forskare och andra kommit fram med i sådana ämnen. Bilden av prostitution från sådan litteratur är ganska skrämmande.

Din diskussion handlar till stor del om hur vi värderar och ser på den prostituerade, och att man måste respektera hennes eller hans livsval. Du skriver vidare att du inte vill ta ställning till om det finns lyckliga horor eller inte. Jag undrar hur du kan ge dig in på att föra en etisk - moralisk diskussion kring prostitution utan att över huvud taget diskutera den frågan. Hela utgångsläget för diskussionen hänger ju på om det är något den prostituerade själv valt, eller om hon eller han av olika anledningar har tvingats in i prostitutionen för att man inte haft något val. Jag ifrågasätter hela din diskussion eftersom man får bilden av att du utgår från en sorts sorts ”pretty woman-bild” av prostitution där den prostituerade är en fri entreprenör som arbetar med sin kropp som arbetsredskap. Den formen av prostitution finns, men den är ganska ovanlig. Grunden, plattformen för diskussionen måste väl ändå ligga i hur det faktiskt ser ut i verkligheten?

Enligt forskning om prostitution lever ungefär 60% av världens prostituerade under slaveriliknande förhållanden. Dessa människor har ofta tvingats in i prostitution av andra människor. Knappt 40% hamnar i prostitution genom olika omständigheter som gjort prostitutionen till deras enda utväg. Även de blir i de flesta fall sålda av en annan människa. Ingångsåldern är i genomsnitt 14 år. Cirka 80% av de prostituerade har blivit utsatta för sexuella övergrepp och ibland blivit sålda av släktingar eller andra närstående redan som barn. Vanligtvis lever man under fattiga förhållanden. Inne i prostitutionen är våldtäkter och misshandel vardag. För att kunna distansera sig från vad man blir utsatt för börjar många använda droger.

Huruvida människor själva väljer att gå in i prostitution kan kan man fundera på utifrån att man för att kunna göra ett val, måste ha tillgång till flera likvärdiga alternativ. Det är förutsättningen för att kunna välja. Jag påstår inte att prostituerade inte själva vet vad som är bäst för dem, men jag ifrågasätter att alla haft möjlighet att välja.


I ett sexköp är köparen den sexuellt aktiva och därmed den aktör som är mest intressant att studera. I en engelsk undersökning svarade ”torskar” på frågan varför de köper sex. De tre vanligaste svaren var:  1) det är som att onanera, bara att jag slipper göra det själv 2) det är som att köpa hamburgare 3) de tycker om att ha makt över en kvinna och få göra det som man inte får göra med sin partner.

Hur skulle du diskutera kring sexköparens roll utifrån ett moraliskt - etiskt perspektiv med bakgrund av ovanstående. Trafficking och den globala aspekten skulle vara väldigt viktiga beståndsdelar i en sådan diskussion eftersom många svenskar som köper sex åker utomlands för att göra det. De som säljer sex i Sverige kommer oftast från andra länder, till exempel Östeuropeiska länder. Vad säger det?


När du skriver om respekt för de prostituerades val vill jag påstå att du indirekt tar ställning ställning för att det faktiskt finns så kallade lyckliga horor även om du säger att du inte vill göra det. Om man själv väljer  kan man väl utgå från att de är lyckliga med vad de gör. Eller hur? Men hur anser du att man ska se på en sexköpare som köper sex från en ung människa som inte haft något val? Med bakgrund av vad forskningen visar verkar det finnas sådana. En sådan diskussion vore både intressant och relevant.

Prostitution är en kontroversiell fråga och det är viktigt att man diskuterar den och arbetar med attityder gentemot den. Handel med människor omsätter enorma summor pengar, ungefär lika mycket som handeln med vapen och narkotika. Otroligt många människor får sina liv förstörda (före detta prostituerade kallas ofta ”survivors of prostitution”) i sexindustrin. Och, vi ska komma i håg är det våra attityder och värderingar vi måste börja med, eftersom det är vanliga människor som utgör marknaden och efterfrågan för den här rätt smutsiga verksamheten. Det är därför viktigt att vi i våra diskussioner har klart för oss vad det egentligen är vi diskuterar.

”Kvinnlig läsare”

- - -

(Svar 2010-02-09)

Om sexuella tjänster

Hej och tack för dina kommentarer. En av avsikterna med boken har just varit att inspirera till samtal och diskussion och till eget tänkande i frågor om moral och etik.

Jag är medveten om att avsnittet om sexuella tjänster kan verka provocerande, särskilt om man läser det isolerat. De tankar jag där formulerar hänger intimt ihop med den syn på vår mänskliga sexualitet jag ger uttryck för i resten av kapitlet och för den delen med den syn på vad det innebär att vara människa som jag försöker förmedla genom hela boken.

Jag tror att vi alla, genom hela livet, medvetet eller omedvetet, väljer vår väg bland alla de möjliga vägar som står oss till buds. För det mesta sker dessa val helt omedvetet, ytterst sällan upplever vi att vi står inför ett viktigt vägskäl, i bästa fall kan vi i efterhand när vi tänker tillbaka på vårt liv se de val som fått långtgående konsekvenser för fortsättningen. Detta är det öde vi inte kommer ifrån även om vi kan välja att blunda för det.

Jag tror också att vi kan välja att se vårt liv som en serie val som vi tar ansvar för eller som en serie omständigheter som vi är offer för. Om vi väljer att se oss som offer för omständigheterna – i vissa perioder har man sett det genetiska arvet som determinerande, i andra tider har man talat om social determinism – så blir det naturligtvis omöjligt även här och nu att se att vi har några valmöjligheter. Väljer vi däremot att tolka nuet som åtminstone till en del ett resultat av våra egna val, så blir det självfallet mycket lättare att se alternativ och valmöjligheter även inför framtiden. Det finns som jag ser det ingen determinism på individnivå. Av två människor med i alla avseenden likartad bakgrund väljer kanske den ena att sälja sexuella tjänster medan den andra söker sig helt andra vägar.

Naturligtvis är jag medveten om att det finns människor som hänsynslöst utnyttjar en maktposition av ett eller annat slag till att tvinga kvinnor och unga flickor in i ett beroendeförhållande där deras vilja bryts ner och deras valmöjligheter berövas dem. Och självklart anser jag, liksom de flesta andra, att den som på det sättet förslavar en annan människa begår en av de värsta kränkningar av en annan människa man kan föreställa sig, helt jämförbar med grov, varaktig misshandel eller mord. Detta helt oberoende av om förslavandet sker för sexuella ändamål eller i något annat syfte. Och naturligtvis skall en sådan kränkning vara även juridiskt straffbar, inte bara moraliskt klandervärd.

Så till själva huvudfrågan i ditt brev, frågan om sexuella tjänster och prostitution. Jag förstår på ett plan din upprördhet och din önskan att protestera, jag har antagligen läst i stort sett samma böcker som du. Men jag vill samtidigt förtydliga mitt perspektiv.

Du har mycket riktigt sett att en av mina huvudtankar är en strävan till respekt för människors val, även de prostituerades. Därmed vill du få det till att jag någonstans i alla fall förutsätter att det finns ”lyckliga horor”, för ”om man själv väljer kan man väl utgå från att de är lyckliga med vad de gör”. Jag tror inte det är riktigt så enkelt. Vi bär alla på möjligheter även till självdestruktiva val, vi kan mycket väl välja en väg som gör oss olyckliga. Även sådana val måste respekteras. Den problematiken upplever de flesta föräldrar någon gång, när något av barnen, på tröskeln till vuxenlivet, väljer en väg som föräldrarna upplever kommer att leda till olycka och svårigheter. Samtidigt kan vi som finns runt omkring vilja hjälpa en uppenbart självdestruktiv människa att bryta ett sådan mönster, men en sådan hjälp är möjlig bara om personen själv vill bli hjälpt och kan ta emot hjälpen. Dessutom kan man väl tillägga att det finns många verksamheter vars utövare inte är särskilt lyckliga med vad de håller på med. I en ideal värld skulle alla få hålla på med sådant de verkligen vill och som gör dem lyckliga, men där är vi ju tyvärr inte.

Du frågar hur jag moraliskt bedömer kunderna utgående från deras uttalade motiv för att köpa sexuella tjänster. Låt mig kort kommentera de tre uttalandena.

Den första säger att ”det är som att onanera bara att jag slipper göra det själv”. Det uttalandet kunde ge upphov till en lång och djupgående analys. Helt kort vill jag sammanfatta med att säga att uttalandet visar att den mänskliga (manliga) sexualiteten strävar till en delad sexuell upplevelse tillsammans med en annan människa. Ett ensamt onanerande ger inte samma tillfredsställelse. Att sedan själva upplevelsen sällan innehåller någon egentlig gemenskap föranleder naturligtvis denna torftiga beskrivning. Detta bli ännu tydligare i det andra uttalandet: ”det är som att köpa hamburgare”. Här vill kunden inte ens erkänna sin egen lust, kanske för att han skäms för sin sexualitet, eller för att han köper sin lustupplevelse. Jag läste en gång i en intervju med en prostituerad hur hon beklagade sig över att hennes kunder så sällan visade tacksamhet och uppskattning efteråt, eller ens visade att de njöt av hennes behandling medan den pågick. Det upplevde hon som kränkande.

Det tredje uttalandet du citerar lyder: ”de tycker om att ha makt över en kvinna och få göra det som man inte får göra med sin partner”. Dessa män tycker jag ger uttryck för samma missuppfattning som när man säger att den prostituerade ”säljer sig” eller ”säljer sin kropp”. Människor äger inte varandra eller varandras kroppar i ett samlag eller en annan sexuell gemenskapshandling. Visst har vi kvardröjande uttryck som ”hon gav sig åt honom” eller ”han tog henne”, men det är en uppfattning som jag tror vi måste försöka befria oss ifrån. Även i den sexuella gemenskapen mellan två älskande handlar det mer om ett ”utbyte av tjänster” även om det låter krasst, än om att man äger varandra.

Vad jag vill är alltså att vi försöker komma ifrån stämpeln av skam kring sexualiteten oberoende av om det handlar om en gemensam sexuell upplevelse mellan samtyckande vuxna eller om köp av en sexuell tjänst. Att motverka ”horstigmat” kan vara ett första steg för att befria både den manliga och den kvinnliga sexualiteten. Fortfarande skambelägger vi sexualiteten. Fortfarande återskapas dubbelmoralen kring ”madonna/hora”-komplexet i nya generationer när skolungdomarna på skolgården ropar hora efter flickor som mer aktivt utforskar sin egen sexualitet. Och män går omkring och tror att de besudlar och förnedrar en kvinna när de har sex med henne. För att komma åt sådana attityder kände jag att jag behövde dra frågan till sin spets och vara provokativ kring ämnet sexuella tjänster och prostitution. Och som du själv säger: ”Prostitution är en kontroversiell fråga och det är viktigt att man diskuterar den och arbetar med attityder gentemot den”.

Rabbe  ________________________________________________________________________________________

Nytt


Diskussionsforum

Vi öppnar för diskussion kring tankarna i boken "Vadå moral". Även andra moralfrågor kan tas upp.
(2010-02-22)


Mognat


Två aktuella föredragstillfällen

3/11 2009 inledde Rabbe Etisk Salong på temat Gärna moral, men på mitt sätt

4/11 2009 höll Rabbe föredrag på Klippan Showroom på temat Mänsklig egoism.


(2009-10-26)


Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2009

I 30 dagar vandrade Rabbe de 78 milen från St Jean Pied de Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Läs hans berättelse från vandringen.
(2009-09-08)


Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Ett diskussionsinlägg i bokform som diskuterar en sekulär moral - en moral utan gud - utgående från vardagliga livssituationer.
(2009-08-20)


Kätterska betraktelser

Spalter publicerade i Ikaros under rubriken "Kätterska betraktelser".
(2009-08-20)