isorropia 

Isorropia - Etikkonsulter

Innehåll


Framsida
Tjänster
Företaget
Personerna
Textarkiv
Bokhylla
Det allmänna bästa

by Rabbe Kurtén

(Computer Sweden: Moral och IT, 2003-01-15)

I den samling etiska och professionella regler för programvaruingenjörer som IEEE tagit fram står som första paragraf (min översättning): “En programvaruingenjör skall verka i samklang med det allmänna bästa.

Vad betyder “det allmänna bästa” (public interest) i det här sammanhanget?

I IEEEs regelverk förtydligas paragrafen i ett antal konkreta punkter.

Vi lämnar dem för ögonblicket, och funderar i stället på vad vi vill ge för innebörd åt uttrycket det allmänna bästa.

Uttrycket förekommer i de etiska reglerna för flera yrkesgrupper. Är det bara en allmän floskel som skall ge sken av god vilja men egentligen ingenting betyder, eller kan vi ge uttrycket en verklig och förpliktigande betydelse.

En första fråga som infinner sig blir då hur långt vi är beredda att generalisera, var går gränsen för “det allmänna bästa”. Handlar det om vad som är bra för Sverige, för Europa, för mänskligheten eller för livet på jorden? En andra fråga av samma slag handlar om tidsperspektivet. Skall man tillgodose det allmänna bästa här och nu i ett överblickbart tidsperspektiv eller skall man försöka bedöma vad som är bäst för kommande generationer. Svaren varierar beroende på vad frågan handlar om och vem som ställer den. Svaren hänger också samman med vad vi uppfattar oss ha råd med.

Men man ju också fråga sig om formuleringen överhuvudtaget behövs. Den förutsätter att det kan finnas en motsättning mellan den vardagliga yrkesutövningen och det allmänna bästa. Vissa teorier hävdar ju att om var och en handlar i sitt eget välinformerade egenintresse så blir resultatet det bästa för alla. Om vi alla är välinformerade och handlar förnuftigt och egoistiskt så sköter marknadskrafternas osynliga hand resten och där finns ingen motsättning, inget utrymme för moraliska överväganden.

Uppenbarligen har den praktiska erfarenheten visat att formuleringen är nödvändig. Även dataingenjörer kan slarva, fuska eller medvetet bedra.

Datorer och datasystem kan användas för att skada lika väl som till nytta. Tekniken kanske är neutral men vi användare kan hela tiden välja hur vi vill utnyttja den.

Arbetslivet även för oss programvaruingenjörer och IT-arbetare innehåller ständigt valsituationer där de olika möjliga alternativen kan få helt olika konsekvenser för tredje part och för samhället utanför det egna företaget och dess direkta kunder. Därför behövs paragrafen.

Det räcker inte alltid att enbart vara hederlig och lojal mot sin arbetsgivare och sitt företag. Ibland måste vi också väga in en bredare lojalitet. Det är vad regeln egentligen handlar om.

© Copyright Rabbe Kurtén

Tillbaka

Nytt


Diskussionsforum

Vi öppnar för diskussion kring tankarna i boken "Vadå moral". Även andra moralfrågor kan tas upp.
(2010-02-22)


Mognat


Två aktuella föredragstillfällen

3/11 2009 inledde Rabbe Etisk Salong på temat Gärna moral, men på mitt sätt

4/11 2009 höll Rabbe föredrag på Klippan Showroom på temat Mänsklig egoism.


(2009-10-26)


Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2009

I 30 dagar vandrade Rabbe de 78 milen från St Jean Pied de Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Läs hans berättelse från vandringen.
(2009-09-08)


Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Ett diskussionsinlägg i bokform som diskuterar en sekulär moral - en moral utan gud - utgående från vardagliga livssituationer.
(2009-08-20)


Kätterska betraktelser

Spalter publicerade i Ikaros under rubriken "Kätterska betraktelser".
(2009-08-20)